20.9.17

By , September 20, 2017 3:19 am
  1. Đợt vừa rồi dễ ăn quá.
  2. Ăn bằng VN30F1709 dễ quá.
  3. Lúc chơi passive (tức là không cần não) vẫn ăn 50% sau 1 tháng thì đứa nào lải nhải rủi ro còn tệ hơn không não.
  4. Đang correction. Dễ ăn của ngoại quá.
  5. Một đợt passive 50%, vài đợt toàn bluechips cũng gần 20% mỗi đợt. Compound đủ rồi. Không cần tham. Nghỉ khoẻ cũng được.
  6. Lúc thị trường lên thì tằn tiện mà bỏ tiền vào danh mục. Lúc thị trường xuống thì coi hàng rẻ như rau mà hốt.

Leave a Reply

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Panorama Theme by Themocracy