Life as an Ant

By , May 11, 2013 7:05 pm

Hình dung bạn là con kiến ở trong cái lon, cái lon nằm trong cái thang máy. Vận tốc của con kiến nhỏ hơn vận tốc của thang máy. Con kiến có đeo một cái đồng hồ hiển thị độ cao so với mực nước biển, và kiến biết xem đồng hồ.

Định nghĩa:

* Kết quả cuộc đời bạn được đo bằng độ cao tuyệt đối so với mực nước biển.

* Chiều đi của thang máy trùng với chiều đi của chu kỳ kinh tế. Thang máy đi lên là kinh tế đang lên.

Hình ảnh này sinh ra các hệ quả sau:

1. Khi thang máy đi lên thì có bò xuống (làm chuyện ngu) cũng có kết quả tốt. Khi thang máy đi xuống thì cố bò lên thì kết quả cũng chả lên mấy.

2. Thang máy đang lên, kiến bò ngang mà thấy độ cao tăng thì hoang tưởng mình bò giỏi, móc antPhone ra tự sướng để khoe trên Antstagram.

3. Kiến lờ mờ đoán được sự tồn tại của loài người, những sinh vật kiểm soát được thang máy. Nhưng đoán được thì kiến làm được gì?

Mở rộng: Nếu bạn không thích "chu kỳ kinh tế", bạn có thể gán những thứ hoành tráng khác (ví dụ SỐ PHẬN, Giai Cấp, hay bàn Tarot) cho cái thang máy.

Image credit: http://data.fresnobeehive.com/assets/beehive/assets_c/2012/01/ant%20jar%20butterfly-thumb-480×364-53430.gif

Diminishing return on specialization in Vietnam

By , May 5, 2013 10:00 am

Most manufacturing & commerce activities in the economy have not been specialized to the level that require deep specialization of skills.

Lack of tools (technological equipment, data for research).

A good case study is to look at success models of the most successful businesses in Vietnam: investing in breadth.

Vietnam is still the economy that one has to develop a broad set of skills to navigate through one’s career.

Image credit

A quick update of my opinion on online payment in Vietnam

By , May 2, 2013 4:40 pm
  • The online payment market consolidates (it is) even before penetrating mainstream buyers.
  • Online payment through credit card grows at a surprising rate. After all, Vietnamese users tend to learn more about online payment with services from banks. I personally don’t think PayPal’s model can be replicated in Vietnam, not with the power of the banks.
  • Many e-commerce sites still resist integrating online payment services because they feel their process will be jeopardized while transaction value through online payment isn’t worth it. Chicken and egg problem and they decide not to take the pain of educating users.
  • Many other e-commerce sites (e.g. Zalora & Lazada) drop NganLuong and OnePay with the same reason: transaction value through online payment isn’t worth it. Still, chicken and egg problem. I, an online payment advocate, have become frustrated.
  • We are all serious about online payment because that’s the future. But many of us have been acting like it’s a distant one indeed.

Panorama Theme by Themocracy