Life as an Ant

By , May 11, 2013 7:05 pm

Hình dung bạn là con kiến ở trong cái lon, cái lon nằm trong cái thang máy. Vận tốc của con kiến nhỏ hơn vận tốc của thang máy. Con kiến có đeo một cái đồng hồ hiển thị độ cao so với mực nước biển, và kiến biết xem đồng hồ.

Định nghĩa:

* Kết quả cuộc đời bạn được đo bằng độ cao tuyệt đối so với mực nước biển.

* Chiều đi của thang máy trùng với chiều đi của chu kỳ kinh tế. Thang máy đi lên là kinh tế đang lên.

Hình ảnh này sinh ra các hệ quả sau:

1. Khi thang máy đi lên thì có bò xuống (làm chuyện ngu) cũng có kết quả tốt. Khi thang máy đi xuống thì cố bò lên thì kết quả cũng chả lên mấy.

2. Thang máy đang lên, kiến bò ngang mà thấy độ cao tăng thì hoang tưởng mình bò giỏi, móc antPhone ra tự sướng để khoe trên Antstagram.

3. Kiến lờ mờ đoán được sự tồn tại của loài người, những sinh vật kiểm soát được thang máy. Nhưng đoán được thì kiến làm được gì?

Mở rộng: Nếu bạn không thích "chu kỳ kinh tế", bạn có thể gán những thứ hoành tráng khác (ví dụ SỐ PHẬN, Giai Cấp, hay bàn Tarot) cho cái thang máy.

Image credit: http://data.fresnobeehive.com/assets/beehive/assets_c/2012/01/ant%20jar%20butterfly-thumb-480×364-53430.gif

Leave a Reply

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Panorama Theme by Themocracy