Posts tagged: pork

Lãi của thương lái

By , May 5, 2017 12:23 pm

Trong chuỗi bán lẻ lợn:

  1. Thương lái ép giá nông dân, thu mua giá thấp.
  2. Thương lái bán giá cao ăn chênh lệch.

Trong chuỗi xuất khẩu gạo:

  1. Nông dân chịu rủi ro thời tiết mùa màng sâu bệnh.
  2. Thương lái ép giá nông dân, thu mua giá thấp.
  3. Thương lái bán giá không thấp cho công ty xay xát chế biến.
  4. Công ty xuất khẩu chịu áp lực giá thế giới.

Trong cả 2 chuỗi này:

Thắng: thương lái lẻ không lãi thì không làm => không bao giờ lỗ.

Thua: nông dân bị ép giá, người tiêu dùng phải chịu giá do siêu thị áp, công ty xuất khẩu chịu áp lực giá thế giới.

Giới hạn:

  • Không đầu tư khoa học kỹ thuật sơ chế.
  • Bao tiêu chưa làm được.
  • Không dám đầu tư vì lỗ là chết với SCIC.

Panorama Theme by Themocracy